Komiteler

Sosyal Komite:

Amacı, düzenlediği sosyal etkinliklerle, gerek Dernek üyeleri arasında ve gerekse Dernek üyeleri ile Ankara’da bulunan Yabancı Misyon Mensuplarının eşleri arasında sosyal yakınlaşmayı sağlamak ve bu etkinliklerle DMEDD’e görünürlük kazandırmaktır. Komitenin düzenlediği etkinlikler arasında Cumhuriyet balosu, geleneksel DMEDD kermesi, gastronomi günleri, özel çaylar ve geceler ile spor turnuvaları yer almaktadır.

Akademi Komitesi:

Komite düzenlediği gezi, konser, sergi, eğitici kurslar, briç dersleri ve turnuvaları ile Ankara’da ikamet eden yabancı diplomat eşleri ve DMEDD üyelerine ülkemizin kültürünü yansıtmayı ve tanıtımına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Ayrıca sanatsal, sosyal ve uluslararası ilişkileri ele alan pek çok bilgilendirici konferanslar düzenlemektedir.

Dayanışma Komitesi:

Derneğimizce verilme şekli ve şartları açıkça belirlenmiş eğitim bursları ve yardımlarına yapılan başvuruların incelenmesi, Yönetim Kurulu’na sunumu ve takibi; Şehitlik ve her yıl yapılan Şehitleri Anma Töreninin düzenlenmesinde ilgili mercilerle işbirliği yapılması; özel durumlar, hastalık ve vefat durumlarında gerekenlerin takibi Komitenin başlıca görevleri arasındadır. Komite ayrıca hem Derneğimiz tarafından oluşturulan DMEDD Ormanı hem de diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği ile yürütülmekte olan Çevre ile ilgili diğer proje ve konuları da takip etmektedir.

Yardımlaşma Komitesi:

Komitenin görevleri, gerekli koşulları sağladıkları tespit edilen ihtiyaç halindeki kişi, kuruluş ve okullara çeşitli malzeme, tadilat-tamirat, kitap-kırtasiye, gıda ve parasal yardımlarda bulunmak; süreklilik arz eden projelerimizi takip etmek, olası proje önerilerini Yönetim Kurulu’na hazırlayıp sunmaktır.

Sekreterya:

Dernek ile ilgili gereken defter ve kayıtların (Bütçe, Kesin Hesap ve Bilanço defteri hariç) düzenli ve zamanlı tutulması, günlük yazışmaların yapılması, haftalık Yönetim Kurulu Toplantısının hazırlıkları ve toplantı notlarının yazılması, Komitelerden gelen bilgiler doğrultusunda İngilizce ve Türkçe bültenlerin hazırlanması, postalanması, DMEDD Web sayfasının güncellenmesi; Yıllık Genel Kurul toplantısı öncesi gerekli tüm hazırlıklar ile Kurul sonrası gerekli bildirimlerin yapılması sekretaryanın görevleri arasındadır.

Muhasebe Komitesi:

Komitenin görevi, DMEDD Yönetim Kuruluna, derneğin kaynaklarını yönetirken her harcama alanında geçmiş tecrübelerin bilgilerini, güncel hukuki ve mali yükümlülükleri iletmek ve hatırlatmak, kaynakların en ekonomik ve verimli biçimde kullanılmasını sağlayacak şekilde yönlendirmektir.

Denetleme Kurulu:

Kurul, Derneğin tüzüğünde gösterilen amaçlar ve bu amaçların gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve Dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, Dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetlemek ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kuruluna ve toplandığında Genel Kurula sunmakla görevlidir.

Bugün; ----
-- -----

Etkinlik Takvimi