DMEDD Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu olmak üzere iki kuruldan oluşmaktadır. Yönetim Kurulu bünyesinde,  farklı görev alanlarında 6 komite faaliyet göstermektedir. DMEDD Başkanı'nın liderliğinde her 15 günde bir toplanan Yönetim Kurulu'nda sözkonusu komitelerin çalışmaları değerlendirilmektedir. Denetim Kurulu ise belirli periyotlarla iç denetim yaparak, sonuçları Yönetim Kurulu ve Genel Kurul'a sunmakla yükümlüdür.  

 

YÖNETİM KURULU

Sosyal Komite: Amacı, düzenlediği sosyal etkinliklerle, gerek Dernek üyeleri arasında ve gerekse Dernek üyeleri ile Ankara’da bulunan Yabancı Misyon Mensuplarının eşleri arasında sosyal yakınlaşmayı sağlamaktır. Komitenin düzenlediği etkinlikler arasında geleneksel DMEDD Kermesi, gastronomi günleri ve briç turnuvaları sayılabilir.

Akademi Komitesi: Komite, Ankara’da ikamet eden yabancı diplomat eşleri ve DMEDD üyelerine yönelik ülkemizin kültürünü de yansıtan çeşitli gezi, konser, sergi ve eğitici kurslar düzenlemektedir. Ayrıca sanat, sosyal konular ve uluslararası ilişkileri ele alan konferanslar düzenleyerek katılımcıları bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.

Dayanışma Komitesi: Derneğimizce sağlanan eğitim burslarına yapılan başvuruların titizlikle incelenmesi ve sonucun Yönetim Kurulu’na sunulmasıyla başlayan tüm “burs sürecini” yönetmek ve takip etmek bu komitenin başlıca görevleri arasındadır. Ayrıca her yıl yapılan “Şehitleri Anma Töreni”nin düzenlenmesinde ilgili mercilerle işbirliği yapmak da Dayanışma Komitesi’nin sorumluluğundadır.  

Yardımlaşma Komitesi: Komitenin görevleri, gerekli koşulları sağladıkları tespit edilen  ihtiyaç halindeki kişi, kuruluş ve okullara çeşitli malzeme, tadilat-tamirat, kitap-kırtasiye, gıda ve parasal yardımlarda bulunmak; süreklilik arz eden projelerimizi takip etmek, olası proje önerilerini Yönetm Kurulu’na hazırlayıp sunmaktır.

Sekreterya: Dernek ile ilgili gereken defter ve kayıtların (Bütçe, Kesin Hesap ve Bilanço defteri hariç) düzenli ve zamanlı tutulması, günlük yazışmaların yapılması, Yönetim Kurulu toplantılarının hazırlıkları ve toplantı notlarının yazılması, komitelerden gelen bilgiler doğrultusunda İngilizce ve Türkçe bültenlerin hazırlanması, DMEDD web sayfasının güncellenmesi; Yıllık Genel Kurul toplantısı öncesi gerekli tüm hazırlıklar ile Kurul sonrası gerekli bildirimlerin yapılması sekretaryanın görevleri arasındadır.

Muhasebe Komitesi: Komitenin görevi, DMEDD Yönetim Kuruluna, derneğin kaynaklarını yönetirken her harcama alanında güncel hukuki ve mali yükümlülükleri iletmek ve hatırlatmaktır. Dernek kaynaklarının en ekonomik ve  verimli biçimde kullanılmasını sağlayacak yönlendirmeler yapmak, bu komitenin sorumluluğundadır.

 

DENETİM KURULU:

Kurul, Derneğin, tüzüğünde gösterilen amaçlar ve bu  amaçların gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve Dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını denetler. Denetim Kurulu, Dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetimi gerçekleştirmek ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kurulu’na ve toplandığında Genel Kurul’a sunmakla görevlidir.